Privacybeleid

Line.png

Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of namens Tg. LYNX. en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van onze nieuwsbrieflezers.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Tg. LYNX op haar website en/of in haar mailingen naar verwijst. Tg. LYNX adviseert daarin op de desbetreffende website of app het privacy beleid van deze organisaties te raadplegen.

Identiteit Tg. LYNX

Tg. LYNX is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tg. LYNX staat als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63154455. Tg. LYNX is gevestigd AMSTERDAM en bereikbaar via het e-mailadres info@tglynx.eu

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Tg. LYNX kan op de volgende manieren informatie ontvangen: direct van uzelf: bijvoorbeeld door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tg. LYNX kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tg. LYNX verstrekt. Tg. LYNX kan de volgende persoonsgegevens verwerken: de door u verstrekte voornaam, achternaam & e-mailadres.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Tg. LYNX gebruikt verkregen persoonsgegevens voor het toezenden van de digitale nieuwsbrief en het communiceren over relevante acties m.b.t de voorstellingen van Tg. LYNX.  Tg. LYNX zal uw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Wanneer u geen digitale nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Door uw gegevens achter te laten op onze website gaat u automatisch akkoord met het beschikbaar stellen van uw gegevens voor Tg. LYNX

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende partijen social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Tg. LYNX bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Tg. LYNX over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@tglynx.eu kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Tg. LYNX, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek (o.v.v bezwaar gebruik gegevens) zullen eventuele, door u meegedeelde correcties, worden verwerkt. Tg. LYNX zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Tg. LYNX omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact opnemen met het gezelschap via info@tglynx.eu

NE_Drugi_swiat-42.jpg